หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนาผลิตข้าวและปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ