หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 


นายสันติ วงษ์พยอม
ปลัด อบต.
 
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายจักรกฤษณ์ ทัพพิโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววณิษฐา วัฒนาทร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายรังสรรค์ หอมทรัพย์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวพรพรรณ วีรเดชะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


จ่าเอกแมน พรหมมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


นางสาวพิชนันต์ ต้องเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน