หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

 
แจ้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.  มีสัญชาติไทย
2.  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหัวสำโรง
3.  จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ.2564 (ปีหน้า) โดยนับจนถึงวันที่  1 กันยายน 2564(ความหมายคือเป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2504)และในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ระบุวันที่เกิดกับเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น
4.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นพิการและผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2553  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 15.40 น. โดย คุณ สุชาวดี อ่อนศรี

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10