หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ  ITAS  ด้วยตนเอง ในระหว่าวันที่ 7- 31   พฤษภาคม  2562  อนึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช.จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ  เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับให้ดียิ่งขึ้น อันส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 10.19 น. โดย คุณ วทิชา มาสำราญ

ผู้เข้าชม 11 ท่าน