หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ไฟล์แนบ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    กิจกรรม ไฟล์แนบ
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - เปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไฟล์แนบ
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
    - ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-PlanNACC ไฟล์แนบ
  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2564-รอบ-6-เดือน ไฟล์แนบ
    - ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-PlanNACC ไฟล์แนบ
    - รายงานผลแผนการนำไปปฏิบัติ 6 เดือน ใน ระบบ ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผน 6 เดือน ในระบบ ไฟล์แนบ
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    - การเปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ ไฟล์แนบ
    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2564-รอบ-6-เดือน ไฟล์แนบ
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2564-รอบ-6-เดือน ไฟล์แนบ
    - ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ไฟล์แนบ
    - รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ ไฟล์แนบ
 
   1      2      3      4     (5)     6